ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
 
หน้าหลัก Send Mail Call Back Web Chat Co-Browsing ไทย | English
 
  ข้อตกลงระหว่างท่านกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน)
 
  เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน) ("เอสซีบี" หรือ "ธนาคาร") อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพ็จส์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยเอสซีบี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทยหรือที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของธนาคาร ( เว็บไซต์และเว็บเพ็จดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอสซีบีเว็บไซต์") เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับเอสซีบีเว็บไซต์ การเสนอการใช้งานเอสซีบีเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขและ ข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้เอสซีบีเว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้เอสซีบีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ในเอสซีบีเว็บไซต์นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เอสซีบีเว็บไซต์และอย่าใช้บริการ ออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในเอสซีบีเว็บไซต์
 
  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์เหล่านี้
 
  เอสซีบีขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเอสซีบีเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเอสซีบีเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวม